Gayrimenkul

TAPUDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER-3

tapuda-karsilasilan-problemler-cozumler-3
Ortak Alınan Bir Arsa İçin Taraflar Paylarını Ayırabilir mi?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)
Bir Gayrimenkulün Bağışı İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
 • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

Bağış işleminin belli bir mali yönü de vardır. Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla, bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli de tahsil edilir.

0 Comments
Share

Ayse fügen ARDA

Reply your comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *